Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Litoměřické kasárny

Kontext
Plán Litoměřic je jako nad řekou vycházející slunce, má tři radiální vrstvy. V srdci je historicky opevněné středověké jádro. Koronu tvoří území z 19. a počátku 20. století vsunuté mezi hradby a železniční tratˇ. Konečně třetí příměstskou radiálu - paprsky - kreslí cesty spojující město s přilehlými vesnicemi. Naše území se nachází ve třetím plánu a je ve společnosti více generační vilové čtvrti pod Mostnou horou, panelových sídlišť s městskou vybaveností Družba nebo Pokratice a sídelní kaší v tuto chvíli bez naděje na sdílený městský prostor na Miřejovické stráni.

Geometrie
Trojúhelníkové území bývalých kasáren a zahrádkářské kolonie pod těženým vrchem Radobýl je vymezeno třemi vrcholy.
Východní vrchol je volně definovaný průsečíkem ulic Kamýcká a Odboje, místem označeným slunečními hodinami . Od hlavního území je odkrojen lokální železniční tratí. Je složen ze tří pruhů směrem od vrcholu: dvougenerační rodinné domy první poloviny 20. století, trojice sedmi-podlažních dvouvěží sídliště Cihelna a pruh stavebnin, skladů a garáží lemujících koleje. Západní vrchol je nedaleko vstupu do rozsáhlého podzemního komplexu bývalé nacistické továrny Richard, která bude v budoucnu přeměněna na atraktivní muzeum. Severním vrcholem je průsečík ulice Kamýcká a Na Bídnici u paty Miřejovické stráně.

Severovýchodní strana trojúhelníku, ulice Kamýcká je jedna ze sedmi hlavních přístupových a příjezdových cest do středu města. Bohužel naprosto nešťastně přehrazena sídlištěm Střed. Jižní strana je mírně svažitá, vinařská naučná stezka mezi zahrádkami a strání pro milence kochající se výhledem na historické město. Rádi bychom tuto cestu pojmenovali “ K zahrádkám “. Severo-západní panelová cesta je klidnou procházkou na hranici sadu. Pojmenujme ji “ Mezi sady “.

Velikost
Jak velkých je 270 000 m2 řešeného území uvnitř trojúhelníku? Je to 17 bloků pražských Vinohrad nebo celé historické jádro Plzně i vetší část historického centra Litoměřic. Mluvíme o velikosti, která pojme polovinu Střeleckého ostrova i s letním kinem nebo Jiráskovy sady i s přilehlými vzdělávacími budovami, a nebo největší městskou zelenou plochu - Mostnou horu. Kasárna jsou zjevně území, které citelně ovlivní obytnou krajinu Litoměřic.

Koncept
Bývalé území Kasáren není Tabula Rasa. První krok k obnově území už probíhá. Problematicky rekonstruované budovy podél ulice Kamýcká nevyhnutelně nastavují tón debaty o území, který nelze ignorovat. Je zkratovité a nedůsledné nechat budovy budoucích archivů jako jediný otisk minulé vojenské činnosti. Samostatná dvojice robustních objemů by zůstala obtížně pochopitelnou dominantou.

Rozhodli jsem se revitalizovat soubor pěti vojenských staveb z roku 1911. Osobitý charakter těchto cihlových často velko-rozponových staveb v sinergii s novou náplní a formou ponechá v místě i otisk nejstarší historické vrstvy. Pro rekonstrukci těchto staveb doporučujeme žádat o grantovou pomoc fondů evropské unie.

Subtilní příhradové konstrukce s rozvětvenými podporami jsou časově nejmladší hladinou anatomie území. Ani tato vrstva by se neměla stratit. Navrhujeme jejich rekonstrukci a přemístění nad místa s veřejnými funkcemi.

Území dělíme podle na místě přítomné logiky na sérii severojižních pásů... Vzniká 7 pruhů - 7 sadů. Každý sad přichází s originálním programatickým mixem. Doprava pro auta je omezena právě na pětici dělících cest.

Program a typologie
Bydlení
Urbálně dělíme území na dvě části městskou a příměstskou. Městská část svou typologií navazuje na litoměřickou tradici nízkých řadových domů, a to jak středověkých, tak let sedmdesátých. Odmítáme deskové domy blokující výhled do krajiny, ale reartikulujeme úspěšné vzory bodových věží pro 21.stoleti ve výrazně jemnějším měřítku.
Příměstské, individuální bydlení v rodinných domech v západní části území navazuje měřítkem na hranici města definovanou zrnem zahradní kolonie.

Zeleň a veřejný prostor
Sad
Z důvodu nepředvídatelné rychlosti realizace navrhujeme jako jeden z prvních kroků vysadit na celý pozemek ortogonální rastr stromů. Tím zaručíme jednak atraktivnost prázdné části území již v prvních fázích projektu a obytné domy pozdějších fází se budou umisťovat již mezi vzrostlé stromy.

Zelené křížení
Sekvencí poeticky definovaných zelených ploch zesilujeme existující severojižní páteř území tak, aby byla příjemným prodloužením procházky z miřejovické stráně ulicí Zelenou respektive Jarní.
Západovýchodní osa je spojnicí venkovních sportovišťˇ na západní straně pozemku a lyrického místa s výjimečným stromem v těžišti nově navržených rodinných domů.

Zelené srdce
V průsečíku obou cest se nachází klidové srdce území, Park komedie ozdobený venkovním amfiteatrem Felixe Holzmana s výhledem na vodní plochu. Pro území s krásnou zelení v okolí a s příměstskou hustotou jsme pečlivě zvolili přiměřenou velikost Mírového náměstí.
Doprava
Napojení území Sedmi sadů tranzitní komunikací litoměřické radiály směrem k mostu generála Chábery doporučujeme podél železniční tratě Lovosice-Česká Lípa, pak podél řešeného území - na jižní straně místně obslužnou komunikací K Zahrádkám, na severo-východní straně ulicí Kamýckou, která pokračuje dál směrem ke Kamýku a Miřejovicím. Budování nového koridoru nad mrazírnami je problematické především z hlediska vážného zásahu do krajiny, který oddělí památník Richard od volné přírody a vytvoří další bariéru mezi městem a krajinou

2015